OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Pedagogisk plattform

Visjon:  Sammen om læring 

 

Mål:  

Meløy videregående skole skal ruste elevene til å møte studie- og lærlingehverdagen. Gjennom samarbeid med ulike private og offentlige aktører skal skolen tilby en bred læringsarena som bidrar til utvikling av relevant faglig, sosial og kulturell kompetanse. 

Verdigrunnlag: 

Hver enkelt elev skal bli møtt med respekt. Skolens opplæring skal bygge på verdigrunnlaget i det nye læreplanverket: Menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold, kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet, demokrati og medvirkning.  

MELØY VGS SKAL HA HOVEDFOKUS PÅ PROFESJONELL UNDERVISNING OG SKOLELEDELSE 

DETTE INNEBÆRER: 

Ei ledergruppe og et personale som samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap og utvikler team som i fellesskap tar ansvar for: 

 • tolkning av læreplan i alle fag og samarbeid på tvers i utarbeidelse av årsplaner 
 • undervisning som er godt forberedt, praksisrettet og variert 
 • undervisning som er framtidsrettet og relevant for elevene  
 • undervisning som er tilpasset hver enkelt elev 
 • elever som har behov for spesialundervisning får individuelt tilrettelagt undervisning 

   
 • minoritetsspråklige elever blir ivaretatt  
 • dybdelæring, tverrfaglige temaer og samarbeid om FYR-prosjekter på tvers av fag. 
 • en vurderingskultur der vurderingsmetodene varierer, og eleven kjenner sitt faglige nivå 
 • elevene lærer å lære ved å reflektere over sin egen læring, forstår sine egne læreprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis 
 • skolen identifiserer, kartlegger og følger opp elever som er i risikosonen for å avbryte/ikke bestå videregående opplæring (IKO-modellen) 

   
 • skolen har et systematisk samarbeid med grunnskolen om yrkesveiledning og overgangsrutiner 
 • skolen har tett dialog med foresatte til mindreårige elever 
 • skolen driver utviklingsarbeid ut ifra skolens satsningsområder, og jobber for å høyne skolens samlede kompetanse 
 • skolens personale legger til rette for elevmedvirkning og generell innflytelse for elevene 
 • skolen har en profesjonell fag- og yrkesopplæring: 

   
 • undervisningen tilpasses  behovene til det lokale næringslivet 
 • skolen jobber tverrfaglig med aktuelle aktører i formidlingsarbeidet der målet er at alle elever som ønsker det, formidles til lærekontrakt/opplæringskontrakt 
 • skolen har samarbeidsavtaler med aktuelle bedrifter og opplæringskontor. 
 • skolen har opplæring særskilt tilrettelagt for voksne -OPUS 

MELØY VGS SKAL VÆRE EN HELSEFREMMENDE SKOLE 

DETTE INNEBÆRER: 

 • alle ansatte ser hver enkelt elev og møter elevene med respekt 
 • ansatte og ledelse fanger opp og setter i gang tiltak i henhold til §9A 
 • Meløy videregående skole er en «Drømmeskole» med ansatte som kjenner til og jobber etter Drømmeskolens metodikk utarbeidet av Voksne for barn 
 • skolen har en miljøtjeneste som jobber tverrfaglig og forebyggende opp mot elever som har psykiske helseplager eller andre psykososiale utfordringer 
 • kantinetilbudet ved skolen har en grønn profil med sunn og næringsrik mat